fb
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ για αγορές άνω των 50€
The Mr Gadget - Be always one step ahead -
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ για αγορές άνω των 50€
The Mr Gadget - Be always one step ahead-

'Οροι διαγωνισμών

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «VERSA ΜΟΝ ΙΚΕ » και με το διακριτικό τίτλο « VERSA » (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «η Διοργανώτρια Εταιρεία» ή « The Mr Gadget ») που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, οδός Ναυάρχου Τομπάζη, αριθμός 4, διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), στα πλαίσια της παγιωμένης φήμης της, όπως αυτή εξακολουθητικά πραγματοποιείται, μέσω της προώθησης πλήθους εκ των διατ ιθέμενων, από τα Καταστήματα που χρησιμοποιούν το διακριτικό γνώρισμα εμπορικό σήμα « THE MR . GADGET », προϊόντων. Ακολουθούν παρακάτω οι Όροι Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την Παρασκευή 01 Ιουλίου 2022 και ώρα 09.00 π.μ. έως και το Σάββατο 30 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ .. Κατά τη διάρκεια αυτή θα γίνεται η υποβολή των συμμετοχών στο Διαγωνισμό. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές απορρίπτονται αυτοδικαίως ως άκυρες

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει ελεύθερα κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Απαγορεύεται ρητά να συμμετέχουν στο Δια γωνισμό τα ανίκανα και περιορισμένα ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας και οι σύζυγοι αυτών.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα φυσικά καταστήματα «The Mr Gadget των νομών Θεσσαλονίκης, Ξάνθης και Σερρών.

Οι συμμετέχοντες για να συμμετέχουν έγκυρα, θα πρέπει να προβούν αυτοβούλως σε αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από ένα κατάστημα « The Mr Gadget » των ως άνω νομών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του δικαιώματος συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι ο κάθε συμμετέχων να έχει συμπληρώσει όλα τα πεδία, που βρίσκονται στο εκάστοτε κουπόνι, που θα τους δίνει ο υπάλληλος του καταστήματος, και ιδίως αθροιστικά να γράψει το ονοματεπώνυμο, την ηλικία του, το τηλέφωνο επικοινωνίας του, το emai l του και τη διεύθυνση του καταστήματος « The MrGadget » στο οποίο προσήλθε και πραγματοποίησε της αγορά προϊόντων. Εν συνεχεία να τοποθετήσει το κουπόνι σε κουτί που θα φέρει χαραμάδα στο πάνω μέρος του και θα είναι ήδη τοποθετημένο στο εν λόγω κατάστημα, ώστε να λάβει μέρος στην κλήρωση για τα κάτωθι περιγραφόμενα δώρα. Μόνο η πλήρης, προς όλα τα ανωτέρω συμμόρφωση είναι ικανή να προσδώσει στο κουπόνι τον χαρακτηρισμό του ως έγκυρο, συμπεριλαμβανομένης και της αποδοχής των Όρων και Προϋποθέσεων.

ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι ένα Smartwatch TB 1 και ένα ηχείο TG 113. Tα δώρα του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πραγματικά ή/και νομικά ελαττώματα που τυχόν τρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πραγματικά ή/και νομικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα του παρόντος Διαγωνισμού.εμφανισθούν στα Δώρα του παρόντος Διαγωνισμού.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα καταστήματα «The Mr .Gadget », παρουσία των υπαλλήλων και του υπεύθυνου του καταστήματος το Σάββατο, 30 07 2022, και ώρα 12:00 μ.μ..

Κάθε κατάστημα «The Mr.Gadget » θα κληρώνει δύο (2) νικητές. Το πρώτο κουπόνι που θα αναδείξει η κλήρωση κερδίζει ένα smartwatch TB 1 και το δεύτερο κουπόνι κερδίζει ένα ηχείο TG 113. Οι νικητές θα ενημερωθούν από υπάλληλο του καταστήματος μέσω τηλεφώνου μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης.

Ο κάθε νικητής θα πρέπει να παραλάβει το δώρο του από το κατάστημα στο οποίο έλαβε συμμετοχή εντός 5 εργάσιμων ημερών από την τηλεφωνική ενημέρωση τους. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή της κληρώσεως εντός χρονικού διαστήματος 5 εργάσιμων ημερών ή σε περίπτωση άρνησής του ή μ η παραλαβής του δώρου εντός της ιδίας προθεσμίας ή μη έγκυρης συμμετοχής του, το δώρο ακυρώνεται.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο για τους εξής λόγους:
(α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των παρόντων όρων,
(β) λόγω επίδειξης εκ μέρους κάποιου τυχερού αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την παραλαβή του δώρου του, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με τον νικητή για την παραλαβή του Δώρου αποβ εί άκαρπη, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κλήρωση.
(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων όρων στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
(δ) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας αποδοχής/παραλαβής (όπου απαιτείται για τα δώρα της κλήρωσης) Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα/νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και στο στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, χάνει αυτός , αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο και η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούται να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιήσει τα δώρα με αντίστοιχη τροποποίηση των παρόντων όρων του Διαγωνισμού. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων και δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τον τυχερό.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά τηςενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  - Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ, ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό (ονοματεπώνυμο, τηλέφ ωνο, e mail και ηλικία) για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με το Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις αρχές επεξεργασίας που διέπουν το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 ( GDPR ). Με την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων οι συμμετέχοντες παρέχουν ρητά την συγκατάθεση τους εκ των προτέρων στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχό ντων στο Διαγωνισμό είναι η Διοργανώτρια Εταιρία.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δίνουν με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό την ρητή συγκατάθεση τους προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως η τελευταία συνίσταται στην, εκ μέρους της Διοργανώτριας, διατήρηση αυτών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, από την ημέρα διενέργειας της κλήρωσης (30/07/ διατήρηση η οποία άπτεται και συνδέεται αποκλειστικά και μόνον με σκοπούς εξυπηρέτησης των εν λόγω ατόμων, στα πλαίσια της πρότυπης ικανοποίησης των απαιτήσεων αυτών, υπό την ιδιότητά τους, ως καταναλωτές των καταστημάτων του Δικτύου The Mr. Gadget.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ενδέχεται να αποκαλυφθούν σε τρίτα πρόσωπα για άλλους, μη σχετικούς με το Διαγωνισμό σκοπούς και ειδικότερα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης. Θα διαβιβασθούν σε συνδεδεμένα με τη Διοργανώτρια πρόσωπα, τα οποία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της και ως εκτελούντες την επεξεργασία, παρέχουν τις εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του αναφερόμενου σκοπού και με τις ίδιες εξασφαλίσεις, ότι δηλαδή δε θα επεξεργαστούν τα δεδομένα των συμμετεχόντων, παρά μόνο κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας και σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δίνουν την συγκατάθεση τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία για τη διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης όπως η αποστολή διαφημιστικού και προωθητικού υλικού μέσω sms ή email.

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω τα προσωπικά τους στοιχεία για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας, στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, εξυπακούεται ότι δύνανται να ανακαλέσουν, α νά πάσα χρονική στιγμή, δηλαδή οποτεδήποτε, την παρασχεθείσα συγκατάθεσή τους για το μέλλον με την υποβολή σχετικού αιτήματος στο email [email protected].

Οι συμμετέχοντες εκ του Νόμου, δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση σε διόρθωση, περιορισμό, εναντίωση, διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων τους που παρέχουν στη Διοργανώτρια για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Γενικού Κανονισμού για την Προστα σία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR), όπως σήμερα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., ερχόμενοι σε ηλεκτρονική επικοινωνία με την Διοργανώτρια Εταιρία στο email [email protected].

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την παράδοση των Δώρων, η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της Διοργανώτριας Εταιρίας λό γω της χρήσης των
Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχτεί το δώρο, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις έχουν καταχωρηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας www.themrgadget.gr . Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, η οποία δεν δύναται να επιλυθεί φιλικά, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα ή δείτε τις Ρυθμίσεις
Κατάλαβα!